"> مقدار اولیه .htaccess برای Prestashop | طراحی سایت قزوین

مقدار اولیه .htaccess برای Prestashop

prestashop htaccess

در ابتدا اگر نیاز به دانش در مورد فایل Htaccess دارید و اینکه این فایل چیست و چه کاربردی دارد اینجا را مطالعه کنید.
محتوای اولیه Htaccess برای Prestashop
اگر htaccess خالی باشد ، Prestashop به درستی کار نخواهد کرد و در بیشتر موارد خطای 404 شما را نمایش می دهد.
در بعضی موارد ممکن است یک پرونده htaccess نمونه در فهرست اصلی شما وجود داشته باشد. این پرونده htaccess شرایط ذخیره سازی تصویر و شرایط بازنویسی تصویر را برای شما فراهم می کند. بنابراین شما باید www.yourwebsite.com را به نام دامنه واقعی خود جایگزین کرده و این مورد را در فهرست اصلی خود بارگذاری کنید.

مقدار اولیه htaccess برای پرستاشاپ به صورت زیر است

#php_value max_input_vars 5000
#php_value post_max_size 48M
#php_value upload_max_filesize 48M

# ~~start~~ Do not remove this comment, Prestashop will keep automatically the code outside this comment when .htaccess will be generated again
# .htaccess automaticaly generated by PrestaShop e-commerce open-source solution
# http://www.prestashop.com - http://www.prestashop.com/forums


RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule . - [E=REWRITEBASE:/]
RewriteRule ^api/?(.*)$ %{ENV:REWRITEBASE}webservice/dispatcher.php?url=$1 [QSA,L]

# Images
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule ^([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$1$2$3.jpg [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule ^([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$1$2$3$4.jpg [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$1$2$3$4$5.jpg [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$1$2$3$4$5$6.jpg [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$1$2$3$4$5$6$7.jpg [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$1$2$3$4$5$6$7$8.jpg [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$1$2$3$4$5$6$7$8$9.jpg [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$1$2$3$4$5$6$7$8$9$10.jpg [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule ^c/([0-9]+)(\-[\.*_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/c/$1$2$3.jpg [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule ^c/([a-zA-Z_-]+)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/c/$1$2.jpg [L]
# AlphaImageLoader for IE and fancybox
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule ^images_ie/?([^/]+)\.(jpe?g|png|gif)$ js/jquery/plugins/fancybox/images/$1.$2 [L]

# Dispatcher
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourwebsite.com$
RewriteRule ^.*$ %{ENV:REWRITEBASE}index.php [NC,L]ExpiresActive On
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType text/css "access plus 1 week"
ExpiresByType text/javascript "access plus 1 week"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 week"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 week"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"


FileETag INode MTime Size


AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css text/javascript application/javascript application/x-javascript#If rewrite mod isn't enabled
ErrorDocument 404 /index.php?controller=404

# ~~end~~ Do not remove this comment, Prestashop will keep automatically the code outside this comment when .htaccess will be generated again    دیدگاه خود را بیان کنید

    ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.*