"> مقدار اولیه .Htaccess برای وردپرس | طراحی سایت قزوین

مقدار اولیه .Htaccess برای وردپرس

مقدار اولیه .Htaccess برای وردپرس

گاهی مقدار اولیه Htaccess برای سایت وردپرس دچار اشکال شده و نیاز به تنظیم دوباره دارد.

.htaccess یک پرونده پیکربندی توزیع شده است ، وبه کمک آن Apache پیکربندی های خود را بر اساس هر دایرکتوری انجام می دهد.
وردپرس از این پرونده برای دستکاری در نحوه سرویس دهی Apache از پرونده های فهرست اصلی و زیرمجموعه های آن استفاده می کند
توضیحات بیشتر در مورد این فایل را می توانید در اینجا بخوانید
در این پست محتوای اولیه فایل .htaccess که توسط وردپرس ایجاد میشود را قرار می دهیم ، چرا که ممکن است این فایل به هر دلیلی خراب شود. در این حالت شما می توانید این مقدار را جایگزین محتوای خراب شده کنید.

مقدار پیش فرض Htaccess برای سایت  وردپرس ی به صورت زیر است:

# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

وردپرس 3.5 و بالاتر # WordPress 3.5 و بالاتر
اگر Multisite را در وردپرس 3.5 یا بالاتر فعال کردید ، از یکی از این موارد استفاده کنید.

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

SubDomain Example

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
RewriteRule ^(.*\.php)$ $1 [L]
RewriteRule . index.php [L]
RewriteRule ^(.*\.php)$ $1 [L]
RewriteRule . index.php [L]

وردپرس 3.4 و زیر # وردپرس 3.4 و زیر
اگر در ابتدا WordPress را با نسخه 3.4 یا بالاتر نصب کرده اید ، باید یکی از این موارد را استفاده کنید:

SubFolder Example

WordPress 3.0 through 3.4.2
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# uploaded files

RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$2 [L]
# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(.*\.php)$ $1 [L]
RewriteRule . index.php [L]
# END WordPress
SubDomain Example
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
# uploaded files
RewriteRule ^files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$1 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule . index.php [L]
# END WordPress

لازم به ذکر است برای تهیه هاست وردپرسی با کیفیت عالی می توانید از طریق این سایت اقدام فرمائید

    دیدگاه خود را بیان کنید

    ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.*